Rodo

Ogólne Warunki Dostaw Produktów obowiązujące od dnia 01.10.2023r.

DZIAŁ I
PRZEDMIOT OWDP
Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw Produktów (dalej OWDP), określają warunki współpracy pomiędzy Boss sp. z o.o. (dalej: Dostawca) i Klientem (dalej: Klient) w zakresie sprzedaży i dostaw towarów z oferty Dostawcy.

DZIAŁ II
LOGISTYKA

§1 SPOSÓB ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Dostawca udostępnia Klientowi możliwości składania zamówień za pośrednictwem:

 • biura obsługi klienta
 • przedstawiciela handlowego
 • poczty elektronicznej
 

2. Klient składa zamówienie osobiście.

3. W imieniu Klienta i na jego odpowiedzialność zamówienie może złożyć jego pełnomocnik lub inna upoważniona przez Klienta osoba (dalej: Przedstawiciel Klienta).

4. Cena zakupu na fakturze VAT jest ceną z dnia złożenia zamówienia.

§2 MINIMUM LOGISTYCZNE

Minimum logistyczne dla jednej dostawy nie może być niższe niż równowartość:

 • 500 zł w przypadku Klienta prowadzącego punkt odbioru o charakterze handlowym (sklep),
 • 350 zł w przypadku Klienta, prowadzącego punkt odbioru o charakterze gastronomicznym(bar).
 

§3 TERMIN ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Klient powinien złożyć zamówienie nie później niż do godziny granicznej ustalonej dla poszczególnych punktów odbioru w harmonogramie dostaw Dostawcy.

2. O terminie realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany przez przedstawiciela handlowego lub biuro obsługi klienta po złożeniu zamówienia.

3. Realizacja zamówień złożonych przez Klienta po godzinie granicznej ustalonej dla poszczególnych punktów odbioru jest przesuwana na kolejny termin dostawy zgodny z harmonogramem dostaw Dostawcy.

§4 DOSTAWY

1. Dostawca określa harmonogram dostaw uwzględniający dni tygodnia i punkty odbioru towaru.

2. Wszystkie planowane zmiany harmonogramu wynikające z przerw w pracy Dostawcy, np. w dni ustawowo wolne od handlu, inwentaryzacje, itd. będą komunikowane Klientom za pośrednictwem przedstawicieli handlowych oraz pracowników biur obsługi klienta.

3. Dostawca zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego anulowania zamówienia w przypadku:

 • przekroczenia przez Klienta wysokości limitu kredytowego,
 • blokady sprzedaży związanej z przeterminowanymi płatnościami Klienta,
 • nie osiągnięcia przez Klienta minimum logistycznego, o którym mowa w §2,
 • przekroczenia granicznej godziny złożenia zamówienia,
 • braku aktualnych zezwoleń dla dostaw określonych towarów.
 

4. Towary dostarczane będą do punktów odbioru w ilościach zgodnych ze złożonymi zamówieniami, z zastrzeżeniem poniższych:

 • dostępne stany magazynowe umożliwiają skompletowanie towaru zgodnie z ilością podaną w zamówieniu,
 • w przypadku towarów, dla których zostały zostały ustalone minimalne ilości i/lub wielokrotności sztuk możliwych do zamówienia, ilości wynikające z zamówienia będą zaokrąglane w górę do w/w wartości.
 

5. Towary dostarczane do punktu odbioru towaru Klienta będą spełniały wszystkie wymagania jakościowe i prawne dla danego produktu.

§5 ODBIÓR TOWARU

1. Istnieją następujące sposoby dostawy towaru do punktu odbioru:

 • dostawa transportem Dostawcy,
 • dostawa za pośrednictwem przedstawiciela handlowego Dostawcy (w szczególnych przypadkach),
 • odbiór własny Klienta.
 

2. Odbiór towaru potwierdzany będzie na dokumentach sprzedaży lub dostawy czytelnym podpisem Klienta lub Przedstawiciela Klienta oraz datą i pieczęcią firmową jeżeli Klient jej używa.

3. Przyjmuje się domniemanie, że osoba przystępująca w imieniu Klienta do odbioru towaru w punkcie odbioru towaru jest upoważniona do dokonania tych czynności w jego imieniu.

4. Jeżeli Klient lub osoba, o której mowa w §5 pkt.3 pokwituje odbiór towaru przyjmuje się, że dostarczony towar został odebrany w ilości wynikającej z faktury i w dobrej jakości.

5.Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na klienta z chwilą potwierdzenia jego odbioru.

§6 PUNKT ODBIORU TOWARU

1. Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie następujących warunków odbioru towaru:

 • dojazd i miejsce postojowe do rozładunku bezpośrednio przy punkcie odbioru towaru, tj. nie dalej niż 10 metrów od wejścia do punktu odbioru towary w myśl przepisów o ruchu drogowym
 • utwardzona, równa droga bez barier architektonicznych od miejsca zatrzymania pojazdu do wejścia do punktu odbioru towaru
 • jedno miejsce, w którym możliwe jest przyjęcie i sprawdzenie całości dostawy zapewniające odbiór towaru w stanie niepogorszonym
 

2. Obowiązkiem kierowcy Dostawcy jest:

 • w sposób bezpieczny dostarczyć towar i dokumentację dotyczącą dostawy do punktu odbioru wskazanego przez Klienta w momencie złożenia zamówienia,
 • wydać/odebrać opakowania zwrotne i odnotować ten fakt na dokumencie RO,
 • wspólnie z Klientem sprawdzić dostarczony towar z bieżącej dostawy i w przypadku rozbieżności odnotować ten fakt na Protokole Rozbieżności, w przypadku faktur VAT gotówkowych przyjąć zapłatę od Klienta za dostarczony towar.
 

DZIAŁ III
PŁATNOŚCI

§1 SPOSÓB ZAPŁATY

1. Płatności za dostarczone przez Dostawcę towary, opakowania oraz usługi powinny być dokonywane:

 • przelewem na rachunek bankowy Dostawcy podany na fakturze VAT lub innym dokumencie obciążającym Klienta w przypadku dostawy towaru ujętego na fakturze z terminem płatności większym niż 1 dzień (faktura przelewowa)
 • gotówką:

– do rąk kierowcy lub przedstawiciela handlowego w przypadku dostawy towaru ujętego na fakturze z terminem płatności 0 dni (faktura gotówkowa). Klient ma obowiązek posiadać wynikająca z zamówienia kwotę gotówki do uiszczenia zapłaty. Płatność musi nastąpić do końca rozładunku towaru.
– w każdym biurze obsługi klienta Dostawcy.

2. Nie uregulowanie należności gotówkowej przy dostawie stanowi podstawę do odmowy wydania towaru Klientowi. Klient może być obciążony kosztem takiej dostawy.

3. W przypadku płatności gotówką przy dostawie pracownik Dostawcy oprócz odbioru gotówki wynikającej z bieżącej dostawy ma prawo odbioru innych należności występujących w saldzie Klienta.

4. Osoba upoważniona przez Dostawcę pobierającą gotówkę od Klienta zobowiązana jest na do wystawienia potwierdzenia przyjęcia gotówki.

§2 TERMINY PŁATNOŚCI I WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Sprzedaż może być dokonywana z odroczonym terminem płatności ustalonym indywidualnie dla każdego klienta.

2. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za dostarczone towary w terminie płatności wskazanym na fakturze zakupu.

3. Klient może dokonywać zakupów z odroczonym terminem płatności w ramach limitu kredytowego ustalonego indywidualnie dla każdego Klienta w oparciu wartość zapłaconych w historii współpracy należności w ramach ustalonego terminu płatności.

4. Dostawca zastrzega sobie prawo do obniżenia limitu kredytowego lub całkowitego wstrzymania dostaw kredytowych w przypadku otrzymania informacji o istotnym obniżeniu zdolności kredytowych Klienta.

5. Dostawca może podnieść limit kredytowy Klienta w sytuacji systematycznego wywiązywania się z ustalonych warunków sprzedaży.

6. Przekroczenie limitu kredytowego oraz/lub ustalonego terminu płatności powoduje blokadę sprzedaży aż do momentu uregulowania należności, chyba że Klient zobowiąże się na piśmie do zapłaty zaległych należności w ustalonym wspólnie z Dostawcą terminie.

7. Nie uregulowanie należności następnego dnia po dokonaniu blokady sprzedaży skutkuje wysłaniem wezwania do zapłaty zaległych płatności w terminie do 5 dni od daty otrzymania wezwania oraz informacji o wszystkich nierozliczonych należnościach.

8. Nie uregulowanie należności w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty skutkuje złożeniem do właściwego sądu gospodarczego pozwu o wydanie nakazu zapłaty.

9. Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz rekompensat za koszty odzyskiwania należności.

DZIAŁ IV
ZWROTY TOWARU

1. Dostawca dopuszcza możliwość dokonania zwrotu towaru przez Klienta pod warunkiem:

 • uzyskania zgody ewentualnego zwrotu przed dokonaniem zakupu,
 • przedstawienia przez Klienta listy towarów przewidzianych do zwrotu w celu weryfikacji przez Dostawcę pod kątem terminu przydatności do spożycia, ważności banderol, kompletności opakowań zbiorczych, itp.,
 • dostarczenia zaakceptowanej przez Dostawcę ilości towaru do zwrotu na koszt Klienta do magazynu Dostawcy.
 

2. Zwrotom bezwzględnie nie podlegają towary niepełnowartościowe, zagrożone przeterminowaniem, towary sprowadzone pod zamówienie klienta oraz produkty pochodzące z tzw. pakietów gratisowych.

3. Dostawca na zwracany towar wystawi Klientowi faktury korygujące, których termin płatności wynosi 270 dni.

4. Dostawca dokona zapłaty za fakturę korygującą z tytułu zwrotu towaru gotówką lub przelewem w terminie wskazanym na fakturze korygującej. Kompensata faktury korygującej z tytułu zwrotu towaru z bieżącymi fakturami w saldzie Klienta jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania zgody Dostawcy.

DZIAŁ V
OPAKOWANIA I BUTLE GAZÓW

 1. Zasady obrotu opakowaniami zwrotnymi zawiera załącznik nr 1 do OWDP.
 2. Zasady obrotu butlami gazów zawiera załącznik nr 2 do OWDP.
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do OWDP

Zasady obrotu opakowaniami zwrotnymi Boss Sp. z. o.o.

Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:
1.RO – dokument ewidencjonujący obrót Opakowaniami Zwrotnymi określający ilość pobranych i zwróconych przez Klienta Opakowań Zwrotnych.
2.Rodzaj Opakowania – typ opakowania zwrotnego wyszczególniony na dokumentach RO.
3.Nota Opakowaniowa – dokument księgowy odpowiadający ilościom i Rodzajom Opakowania zawartym w dokumencie RO.
4.Okres Rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy.
5.Saldo Opakowań – różnica pomiędzy pobranymi i zwróconymi na podstawie RO, ilościami danego Rodzaju Opakowania.
6. Ilość Operacyjna – 14 dniowa średnia ilość pobranych opakowań liczona za ostatnie osiem tygodni.
7.Nadwyżka Opakowań – nieujemna różnica danego Rodzaju Opakowania. (transporter/butelki/keg/butla) pomiędzy Saldem a Ilością Operacyjną lub nieujemne Saldo w przypadku braku pobrań danego Rodzaju Opakowania w ostatnich 14 dniach.

 1. Wszystkie opakowania zwrotne są własnością BOSS i Klient powinien dochować należytej staranności w celu zapewnienia zwrotu tych opakowań.
 2. Ilość opakowań zdawanych przez Klienta powinna zostać wpisana w dokumencie RO. Dokument RO powinien zostać potwierdzony czytelnym podpisem klienta.
 3. W przypadku transporterów z butelkami, butelki powinny być jednorodnie posortowane zgodnie z Rodzajem Opakowania.
 4. Opakowania powinny być gotowe do odbioru przed dostawą.
 5. W przypadku opakowań nieposortowanych Kierowca ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu opakowań.
 6. Klient może zwrócić opakowania do ilości uwzględniającej wolną przestrzeń ładunkową.
 7. W przypadku zwrotu transporterów pustych, Klient zobowiązany jest do zapłaty za brakujące butelki, zgodnie z obowiązującym w danym dniu cennikiem.
 8. Aktualny cennik wszelkich opakowań dostępny jest pod adresem www.bosswegorzewo.pl/dok/Cennik_opakowan.pdf
 9. Zapłacona kwota za brakujące butelki potwierdzona zostanie kwitem KP na poczet Faktury PRO-FORMA. Klient ma prawo do rezygnacji z otrzymania Faktury VAT za brakujące butelki. W tym samym dniu zostanie wystawiona Nota Opakowaniowa uznaniowa na ilość brakujących butelek.
 10. W przypadku wystąpienia na koniec Okresu Rozliczeniowego Nadwyżki Opakowań, Klientowi do 5 roboczego dnia kolejnego Okresu Rozliczenia, zostanie wystawiona Faktura VAT. W tym samym dniu zostanie wystawiona Nota Opakowaniowa uznaniowa na Ilości danego Rodzaju Opakowania zawartego na Fakturze VAT.
 11. Cena opakowań zawartych na Fakturze VAT będą odpowiadały aktualnemu cennikowi opakowań na dzień wystawienia Faktury VAT.
 12. Dany Rodzaj Opakowania zawarty na Fakturze VAT nie wpływa na Saldo Opakowań.
 13. Klient ma prawo zwrócić dany Rodzaj Opakowania, na które wystawiona została Faktura VAT w terminie 12 miesięcy pod warunkiem Salda Opakowań mniejszego niż Ilość Operacyjna do ilości wynikającej z różnicy pomiędzy Ilością Operacyjną a bieżącym Saldem.
 14. W przypadku zwrotu danego Rodzaju Opakowania, na które wystawiona została Faktura Vat, pod warunkiem pkt. 11. BOSS wystawi Klientowi Korektę Faktury VAT po zakończeniu bieżącego Okresu Rozliczeniowego przy najbliższej dostawie do Klienta.
 15. Jeśli Klient podpisał porozumienie na przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej, Korekta Faktury VAT wystawiona zostanie do 5 dnia roboczego kolejnego Okresu Rozliczeniowego.
 16. Jeżeli w momencie zakończenia współpracy Klient posiada ujemne Saldo Opakowań:
 • 1. BOSS może zwrócić opakowania na koszt Klienta
 • 2. Klient może odebrać samodzielnie opakowania na swój koszt
 • 3. Jeżeli zwrot opakowań nie jest możliwy, Klient zobowiązuje się sprzedaż te opakowania do BOSS za cenę 0,01 brutto za każdy Rodzaj Opakowania
 • 4. Jeżeli sprzedaż tych opakowań jest niemożliwa, Klient zrzeka się wszelkich praw dotyczących tych opakowań na rzecz BOSS

    17. Klient może złożyć zapotrzebowanie na odbiór opakowań bez dostawy a BOSS może taką odpłatną czynność wykonać. Koszt takiego odbioru wynosi 20 PLN netto.
    18. Nie jest możliwy zwrot butelek bez transporterów. Klient może zamówić dostawę pustych transporterów określonego Rodzaju i określonej ilości. Koszt dostawy 1 transportera wynosi 1 PLN netto

 

 

Załącznik nr 2 do OWDP
Zasady obrotu butlami gazów Boss Sp. z. o.o.

 1. Wszystkie butle gazów są własnością BOSS.
 2. W przypadku gdy klient nie posiada własnej butli sprzedaż gazów może odbywać się tylko i wyłącznie z jednoczesną dzierżawą butli należących do Boss.
 3. Wysokość ceny dzierżawy butli jest zgodna z obowiązującym w danym dniu cennikiem.
 4. Aktualny cennik wszelkich opakowań dostępny jest pod adresem www.bosswegorzewo.pl/dok/Cennik_opakowan.pdf .
 5. Z tytułu dzierżawy butli do 5 dnia roboczego kolejnego Okresu Rozliczeniowego zostanie Klientowi wystawiona Faktura VAT.
 6. Czynsz dzierżawny z tytułu użytkowania butli naliczany będzie do dnia zwrotu butli.
 

Poprzednie wersje OWDP:
www.bosswegorzewo.pl/dok/OWDP_20230930.PDF